مترسک
حرف دلت را خوب میدانم
میدانم درد دارد!
باشی و...
وجودت را هیچ بدانند...!!!