زمستون
تن عریون باغچه چون بیابون

درختا
با پاهای برهنه زیر بارون

نمیدونی تو که عاشق نبودی
چه سخته مرگ گل برای گلدون
گل و گلدون چه شبها
نشستن بی بهانه
واسه هم قصه گفتن عاشقانه


زمستون
تن عریون باغچه چون بیابون

درختا
با پاهای برهنه زیر بارون

نمیدونی تو که عاشق نبودی
چه سخته مرگ گل برای گلدون
گل و گلدون چه شبها
نشستن بی بهانه
واسه هم قصه گفتن عاشقانه

چه تلخه چه تلخه

باید تنها بمونه قلب گلدون
مثل من
که بی تو
نشستم زیر بارون زمستون
نشستم زیر بارون زمستون

زمستون

برای تو قشنگه پشت شیشه

بهاره

زمستونو برای تو همیشه
تو مثل من زمستونی نداری
که باشه لحظه چشم انتظاری

گلدون خالی ندیدی
نشسته زیر بارون

گلای کاغذی داری تو گلدون

تو عاشق نبودی
ببینی تلخ روزای جدایی

چه سخته چه سخته

نشینم بی تو با چشمای گریون

نشینم بی تو با چشمای گریون