خـــــوبـــــم ...
مثــل ِ پـــدربــــزرگ ..
کــه خـــوب بــــود ..
و ..
مـُـــــــرد !!