انصاف نبود
رفتنت با خودت باشد ،
فراموش کردنت با من