برایم دعا کن! . . .
اجابتش مهم نیست نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی