با من غریبگی نکن

با من که درگیر توام

چشماتو از من برندار

من مات تصویر توام