از خاطرم نمی ری و

تنها نمی زاری منو

همراه لحظه های من

می شینی میبندی راهمو

این لحظه های زندگی

از غصه پیرم می کنه

هر لحظه بی تو بودنو

 داره نصیبم میکنه