یکی ازش بخواد برگرده پیشم

نبودش خواب و از چشام میگیره

حسابی دلم از دنیا گرفتست

بزار فاصله بینمون بمیره

امید این زندگی دوباره ته کشیده

مسیر رویاهامو به بیراهه کشیده

امید این زندگی ناامیده

بعد تو چشمام خواب خوش ندیده

بهتره از دلم خبر بگیری

چون داره دوریت جونمو میگیره ناراحت