هر آدمی تو زندگیش
یه بی معرفت داره
که اون بی معرفت
دوست داشتنی ترین آدم روزگاره.....!