زندگی به من اموخت که چگونه گریه کنم

اما نیاموخت که چگونه زندگی کنم...

تو نیز به من آموختی چگونه دوستت بدارم

اما نیاموختی که چگونه تو را فراموش کنم...ناراحت