این من هستم که وفادار خواهم ماند

 این تو هستی که تنها بی وفایی از تو جا خواهد ماند!

این من هستم که آخرش میسوزم

این تو هستی که میروی و من با چشمهای خیس به آن دور دستها چشم میدوزم