روزهای با تو بودن گذشت و رفت 

 هر چه بینمان بود تمام شد و رفت 

 عشقت را به خاک سپردم و قلبت را فراموش

 اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!