تنهایی تو
هرکسی را از پا در می آورد
حتی خودت را ...

زیبایی تو
اما
تنها مرا از پادرآورده است

حافظ ایمانے