نه تلخم

نه شیرین

مزه ی بی تفاوتی می دهم این روزها

جنس حالم زیاد مرغوب نیست...!