درد دارد !
وقتی می رود ..
و همه می گویـند : دوستت نداشت ...
و تو نمی توانی به همه ثابت کنی
که هرشب........
با عاشقانه هایش خوابت می کرد!!!