بی تو البته که غمگینم
نه اینکه با تو غمی نداشته باشم
اما غم چیزی ست
که گاهی شیرین است و
گاهی تلخ