سرگرم هر چی بودی باش
انگار مزاحــــــــــمت شدم
ببخش اگه می خواستمت
ببخش که عاشقت شدم
عین خیــــــــــــالتم نبــود
وقتی غرور من شکــست