ادم ها کنارت هستند تا کی ؟... تا وقتی که به تو احتیاج دارند !.
از پیشت میروند یک روز ... کدام روز ؟...وقتی کسی جایت امد !.
دوستت دارند تا چه موقع ؟... تا وقتی که شخص دیگری را برای دوست داشتن پیدا کنند !.
میگویند عاشق هستند برای همیشه ... نه ... فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام شود ...!
این است بازی "با هم بودن