نمیدانی
چه حالی دارد
وقتی
نامت را جایی بسپاری
دلت را جایی
و سرت را جایی دیگر
و خودت در خیابان
با تنهایی ات راه بروی

حافظ ایمانے