سازها می‌نوازند
نوحه‌گران نوحه می‌خوانند
قوّال‌ها قوالی می‌کنند
و در من حرفی‌ست
که با هیچ کس نمی‌توانم بگویم

حافظ ایمانے