در آخرین لحظه ی عمرم فقط 1 چیز به او خواهم گفت ...!!!
اونطوری نه....اینطوری میرن...