لاک غلط گیر را برمی دارم و

"تو" را از تمام خاطراتم پاک می کنم . . .

" تــــــــــــو "

غلط اضافیِ زندگیم بودی !!!

شک نکن ....!