هیچوقت نفهمیدی اما
مرا به لمس تنت حاجت نبود

تنها گوشه ای از قلبت را میخواستم !!