عاشق همه سال مست و رسوا باد

دیوانه و شوریده و شیدا باد

با هوشیاری غصه هر چیز خوری

چون مست شدی هرچه بادا باد