ای خـــــــــــــــــــــــــــــــدا دلگیـــــــــــــــــــــــــــرم ازت

ای زنـــــــــــــــــــــــــــــدگی سیــــــــــــــــــــــــرم ازت