این روزها دلم برای سه چیز تنگ می شود،
.
تو ،
.
تو ،
.
و باز هم تو ،
.
دلم فقط برای تو تنگ می شودعلیرضا مشورت