از دل رفته نشان می‌آید


بوی آن جان و جهان می‌آید. . .