و تو هیچگاه نخواهی فهمید که شبها
آن زمان که به خواب میروی
من همچنان به تو و خوابهایت
فکر میکنم..
و تو هیچگاه نخواهی فهمید
 من تو را بیشتر از آنیکه فکر میکردی دوست دارم..