امروز تا پشت اتاق من آمده است
کافی‌ست
آرزوهایم را با تو فراموش کنم
دروغ‌هایم را با تو فراموش کنم
راستگویی‌هایم را با تو فراموش کنم
حتی عشق را
تو را
انگشتری دستم را
حتی تنهایی روزهای قبلم را
با تو فراموش کنم
امروز تا پشت اتاق من آمده است

حافظ ایمانے