نمیدانم سیگارها کوچک شده اند….
یا درد نبودنت پک هایم را عمیق تر کرده….
هرچه هست این سیگارها خیلی زود تمام میشود….