شب شام غریبــان است
به صحرا بی کفن امشب
تن پــاک شـهیـدان است
ای دل بســـوز امـــشب.