نی نی چشام خستـــــست

از بس که امروز تو جمـــعیت

دو دو زد

ولی افسوس و صد افسوس

.....

سرم درد میکنه

دلم تنـــــــــــگه

......