اعتراف به تمام دوستت دارم هایی که حقّت بود و
زمان ، مجـــــال گفتنــــــــــــش را از من گرفت ...
اعتـــــــــــراف به تو که دیـــــــگر نـــــــــــــدارمت،
من بــــی تــــــــــــــــــــــــــو ،
عجیب تنهایــــــــم
علیرضا مشورت