حرف‌هایی را می‌شود پنهان کرد
اما کلماتی هستند
که نه در گاوصندوق‌ها جا می‌شوند
و نه در انبارهای کهنه
حتی سکوت آنها را نمی تواند تحمل کند
عشق یکی از این‌هاست

حافظ ایمانے