سیـــگارلایــت را...
به موسیقـی لایت ترجیـح میـــدهم...!
روح من با هیـچ نغمـه ای لایت نمیـشود...!
به من عشـــق تعـارف نکنیـــد...
قبــلا صرف شــده .....!!!!
به دستانم فنـــــدکی،کبریتـــی....
برسانـــید تا برای هضـــــم عشــــق...
سیــــگاری آتـــش کنــــم....!!!