از دست می روند ..!

همه ی آن چیز ها که .....

سخت سخت ... به دست آمدند !..