دوست دارم یک اطلاعیه پشت ام بچسبانم رویش بنویسم:

“تا اطلاع ثانوی ٰ؛ خسته ام”

همین