این روز ها

برد با کسی است که بیرحم باشد!

از دلت مایه بگذاری باخته ای...!