پیشت گم کرده قلبم دست و پاشو
نمی تونم بگم حـــــــــال و هواشو
یه عاشق مثل من می میره بی تو
دیگه از من نپرس چــــون و چراشو