یه عاشق چیزی جز عشق تو سرش نیست
یه عاشق فکر ســـــود و ضـــــــررش نیست
همه خــــــــــوب و بــــــــد قصه شو میخواد
یه عاشق نگرون آخـــــــــــــــــــــرش نیست