نه اگر چند روزی چیزی نخورم؛
خواهم مُرد
نه اگر تو را حتی نبینم
نه اگر حتی شعری ننویسم
زندگی کار خودش را می کند؛
و زیر سیگاری
هی پر می شود
و هی خالی ...

حافظ ایمانی