قسم به عشقمون قــسم
همش برات دلــــــــواپسم
قرار نبـــــود اینجوری شه
یهو بــــــشی همه کسم
راستـــــــــــی چی شد؟
چجــــــوری شـــــــــــد،
اینجوری عاشـقت شدم؟
شاید میگم تقصیر توست
تا کم شه از جـــرم خودم

××××××××××××××

این شعرم یادت نمی آد می دونم ناراحت