در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیـــــــــــست!
مثل ارامش بعد از یک غم مثل بوی نم بعد از باران
در نگاهت چیریست که نمی دانم!
من بـــــه ان محتـــــــــــاجم.......