باید آغوشی باشد
پنجره نیمه بازی
موسیقی باران
…بــــوی خاک
…سرمای هوا
گره کور دست ها
صدای تپش قلبها
باران که می بارد باید کسی باشد…