دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

مداد رنگی
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

قــــــرمــــــزی لـــبـــای تـــــو
تــو هـیچ مـداد رنــگی نیــست
خــودت تــو آینــه هــا بـبـیــــن
رنگ که به این قشنگی نیست
شـــاخـــه گـــل حـــیـــاط مـــا
بـــه آب و رنــگـــش مــی نــازه
امــا تــو کــه خــونــه بــاشــی
هـی پیـش تـو رنـگ مـی بــازه