میدانی چیست
آری، فکر کن که بردی این بازی را
باید هم اینجور فکر کنی
چیزی را که تو بردی، قلبه من بود
و چیزی را که من باختم،روحم بود
و حالا، من مردی هستم بی روح، بی قلب و بی تو
و تنها چیزی که از من باقی مانده خط خطی خاطراتمان است
که آنها هم دیگر از رنگ و رو رفته اند , آنقدر که مرور شده اند.
این روز ها زنده ام اما زندگی نمیکنم دریایی فرق است بینه این دو.
بفهم.