کمی بخواب
و به عشق استراحت بده
تا من بتوانم چین های پیشانی‌ات را بشمارم
و راه گیسویت را باز کنم
آن‌قدر زیبایی‌ات را نگاه کنم
تا پلک‌هایت را باز کنی

حافظ ایمانے