قبله یعنی حلقه ی چشم مستت
ذریح اونه که دست بزنم به دستت
جای دخیل پامو ببند تو خونت
به جای مهر سرمو بزار رو شونت

 سرمو بزار رو شونت