از من بگریزید که می خورده ام امروز

با من منشینید که دیـــوانه ام امشب

ترسم که سر کوی تو را سیل بگیـرد

ای بیخبر از گریه ی مستانه ام امشب

یک جرعه ی آن مست کند هر دو جهان را

چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب

بی حاصلم از عمر گرانمایه فروغی

گر جان نرود در پی جانانه ام امشب