همه چیز
از یک اتفاق ساده شروع شد
من / خواستم
عاشقت باشم !!